www.miljokrim.no

Artikler

Publisert

Artikler

Fiskebestander nær kollaps

Verdens fiskebestander reduseres i rasende fart. Det internasjonale samfunnet ser med bekymring på omfanget av ulovlig fiske.

Fengselsstraff for ulvedrap

Ved Øvre Romerike tingretts dom av 26. september 2012 ble en mann dømt til fire måneders fengsel for å ha skutt en ulv i påstått nødverge, ved forsettlig overskridelse av nødvergeretten.

Hvor er miljø på agendaen i politiet?

Onsdag 23. januar 2013 holdt politidirektør Odd Reidar Humlegård pressekonferanse for å redegjøre for statistikken over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling fra 2012. Politidirektøren kommenterte også krim­inalitetsutviklingen de siste årene og utfordringer i årene som kommer.

Straffbar befatning med utbytte i miljøretten

I løpet av de siste 20 årene har bestemmelsen som kriminaliserer befatning med utbytte fra straffbare handlinger, fått vesentlig større rekkevidde. De endringene som er gjort i strl. § 317, viser tydelig at lovgiver har ment at befatning med utbytte fra straffbare handlinger er sterkt uønsket. Det ligger på politi og påtalemyndighet å bruke de midlene som er stilt til rådighet for å bekjempe denne typen handlinger. Dette gjelder også i straffesaker som gjelder miljøet vårt, både det ytre og indre. Artikkelen gir en kortfattet oversikt over rekkevidden av bestemmelsen, illustrert med enkelte eksempler.

40 år med internasjonalt naturvernarbeid

Den internasjonale avtalen som regulerer handel med truete dyre- og plantearter, ble etablert i Washington 3. mars 1973 og trådte i kraft i 1975. Norge har vært medlem av Washington-avtalen, eller CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), helt fra starten av.

Finlands mest omfattende eggsak

Det finske tollvesenets etterforsking av Finlands mest omfattende serie brudd på naturnvernlovgivningen ble den 15. februar 2013 oversendt påtalemyndigheten med anmodning om tiltale.

Manglende risikovurdering

Tre personer ble alvorlig skadet i en arbeidsulykke hos Kværner Verdal i fjor vinter. Under arbeid med å produsere deler til vindkraftanlegg for bruk offshore falt en personkorg med tre ansatte 45 meter og landet på en lekter da en kranforlenger knakk.

Foretaksstraff ved arbeidsulykker

Alvorlige arbeidsulykker skyldes ofte en kombinasjon av flere forhold. For eksempel kan en ansatt ha gjort en mindre personlig feil, samtidig som ledelsen har slurvet med å følge opp nedskrevne rutiner og retningslinjer. Det hjelper lite å ha risikovurderingen i en fin perm i hyllen over sjefens skrivebord hvis ingen sjekker at den følges i praksis. Ofte kan det være en vanskelig grensedragning å avgjøre om foretaket i slike tilfeller skal holdes ansvarlig.

Forurenset vaskevann rett i avløpet

Fra slutten av 2004 til våren 2009 ble over 3 millioner liter forurenset vaskevann tømt ut i det offentlige avløpsnettet i Rogaland. Vaskevannet var surt og inneholdt tungmetaller og endte til slutt i Håsteinsfjorden.