www.miljokrim.no

Artikler

Publisert

Artikler

Kulturminnekriminalitet

Tollere, polititjenestepersoner og ansatte i kulturminneforvaltningen har deltatt i en undersøkelse i regi av Universitetet i Oslo der blant annet kompetanse på kulturminner har vært tema. Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge behovet for etter- og videreutdanning på dette fagfeltet.

Mikrochip identifiserer kjæledyrene

Politidirektoratet og Dyrebeskyttelsen Norge har inngått en avtale om tildeling av mikrochipskannere til politiet til bruk for identifisering av dyr. Skannerne er kostnadsfritt fordelt til miljøkoordinatorene i alle landets 27 politidistrikt.

Miljøutdanning på Politihøgskolen

Politihøgskolen tilbyr nå videreutdanning i bekjempelse av miljøkriminalitet. Studiet avløser det tidligere miljøkurset som gikk over tre uker.

Slapp ut olje på havet

Goliat Shipping AS, et mindre norsk rederi/driftsselskap, ble ilagt et forelegg på 700 000 kroner i desember 2007. Rederiet hadde gjort seg skyldig i brudd på de internasjonale reglene i MARPOL-konvensjonen

Utslipp av ammoniakk, ammonium, salmiakk eller gjødsel?

I forbindelse med rettssaken mot en bedrift i kuldebransjen, ble det fra forsvarers side gjort en relativt omfattende innsats for å bagatellisere miljøeffektene av et utslipp som en ansatt i bedriften sto bak. I september 2005 ble det sluppet ut ammoniakk i Sandvikselven i Bærum, som førte til at all fisk nedenfor utslippspunktet i elven døde. I kuldebransjen er det vanlig praksis å helle små rester av ammoniakk en bøtte eller to – ut i naturen fordi «dette egentlig er det samme som gjødsel».

Alle kan handle med kvoter

I den japanske byen Kyoto ble det i 1997 enighet om en avtale under FNs klimakonvensjon der i-landene er forpliktet til å redusere sine klimagassutslipp (med unntak av USA som ikke har ratifisert avtalen). Mens utslippene i gjennomsnitt skal reduseres med fem prosent, kan vi i Norge øke våre utslipp med én prosent.

Foretaksstraff når en ansatt handler mot muntlig instruks

En ansatt i en kuldemediebedrift varslet på telefon sin leder om at han aktet å tømme ut ammoniakkholdig vann på bakken utenfor et pizzabakeri i Bærum. Ammoniakken hadde han samlet opp på fire fat under arbeidet på bakeriet. 19. september 2005, fire dager etter telefonbeskjeden, helte han ut ca. 125 kilo ammoniakk. Det gjorde han til tross for at han hadde fått beskjed om ikke å helle ut noe og at ammoniakken måtte behandles forsvarlig. Bedriften ble av Høyesterett idømt en bot på 1,2 millioner kroner fordi den ansatte hadde handlet på vegne av bedriften.