Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Artikler

Her får du listet opp alle artiklene fra 2016 og bakover. Etter 2016 legger vi kun ut en PDF av bladet.

Miljøkrim Januar 2018

Miljøkrim Desember 2016

Ny forskrift for akvakultur på høring

I Stortingsmelding 16 (2014–2015 drøfter Nærings- og fiskeridepartementet hvordan Norge kan øke verdiskapingen basert på forutsigbar, bærekraftig vekst og bedre miljøtilpasning i oppdrettsnæringen.

Sentralt miljøforum

– Husk å anmelde de straffbare overtredelsene dere behandler, var den klare meldingen førstestatsadvokat Høviskeland ga de fremmøte deltakerne på årets sentralemiljøforum.

Ny rådgivningsmodell for forvaltning av lakselus

Havforskningsinstituttet (HI) presenterer i sin rapport «Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2016» resultatene fra utprøvingen av en ny modell for å bedre forvaltningen av lakselus i oppdrettsnæringen.

Retningslinjer for bruk av metallsøkjar er sendt ut på høring

Metallsøking har blitt ein veldig populær hobby dei siste åra, og aktiviteten ser ut til å ha mangedobla i løpet av få år.

Snøscooterkjøring i landskapsvernområde ga 20 000 kroner i bot

Snøscooterkjøring i landskapsvernområde ga 20 000 kroner i bot

113 jervar kan fellast på lisens

Den 10. september starta perioden for lisensfelling av jerv. Den samla kvota som er sett av rovviltnemndene, er tydeleg redusert sidan lisensfellinga i fjor.

Vekst i norsk fiskeoppdrett kan bli begrenset av lakselus

I sin framdriftsrapport til Mattilsynet Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i mai og begynnelsen av juni 2016 rapporterer Havforskningsinstituttet (HI) at den foreløpige tellingen av lakselus på ørret og laks ved 21 stasjoner fra Sørlandet til Sør-Trøndelag viser en liten økning sammenliknet med 2015. Det er også en liten økning i antall fisk med lusenivåer som anses å være høye nok til ha en negativ effekt.

Totalforbodet mot blyhagl oppheva

Totalforbodet mot blyhagl er oppheva. Regelverket tillét no blyhagl til jakt på jaktbare artar som ikkje hovudsakleg held til i våtmark.

Blinkskuddet

Hvis du har et bilde du vil dele med leserne, send ditt bidrag til miljokrim.okokrim@politiet.no med en beskrivelse og eventuelt en tittel. Legg gjerne med et bilde av deg selv og skriv litt om din bakgrunn også.

Baksiden: Ny nasjonal miljøkrimkoordinator

Sjur Stava er nå ansatt som nasjonal miljøkrimkoordinator i ØKOKRIM, og tar dermed over for Oddgeir Buraas som er blitt pensjonist.

Tiltalt for forurensning: Risikerer 2 eller 15 års fengsel

Etter at Justisdepartementet hevet strafferammen for alvorlig forurensning i straffeloven § 240 første ledd fra 10 til 15 års fengsel, er spørsmålet for statsadvokaten i de fleste saker nå om det skal tas ut tiltale med en strafferamme på 2 eller 15 år – det finnes ingen mellomting.

Rettsuvitenhet i straffeloven 2005 § 26 – særlig om miljøområdet

1. En av endringene i straffeloven 2005 som kan komme til å få en viss betydning på miljøområdet, er reguleringen av rettsuvitenhet i lovens § 26. I de fleste tilfeller vil manglende kjennskap til rettslige forhold – nå som før – ikke gi grunnlag for frifinnelse, men for enkelte tilfeller signaliserer forarbeidene et noe dempet skyldkrav ved rettsuvitenhet. Det er for tidlig å si hva dette vil bety i praksis. Formålet med denne artikkelen er å gi en oversikt over temaet rettsuvitenhet og presentere noen sentrale uttalelser i forarbeidene til loven som man bør være kjent med i forberedelsen av miljøsaker fremover.

– Lite avskrekkende innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet (Dok. 3:15 – 2015–2016) ble overlevert Stortinget 21. juni. Undersøkelsen viser at myndighetenes bekjempelse av arbeidsmiljøkriminalitet er for lite avskrekkende, og at det er behov for at både politiet og Arbeidstilsynet styrker sin innsats.

Arbeidsmarkedskriminalitet

Viktige endringer i allmenngjøringsloven fra 1. juli 2015: 1. strafferammen økes til tre års fengsel og 2. bestillere og oppdragsgivere risikerer straff for medvirkning og inndragning av fortjenesten.

Rovdyrkonflikten – Politiets rolle og forebyggende arbeid

Rovdyrkonflikten har gradvis gått fra å være en konflikt mellom mennesker og dyr til å bli en konflikt mellom rovdyrmotstandere og de som ønsker en bærekraftig rovdyrbestand. Særlig betente er konflikter om ulv.

Effektiv bruk av overtredelsesgebyr?

Arbeidstilsynet mener færre henlagte anmeldelser for brudd på arbeidsmiljøregelverket og høyere bøter fra politiets side er nødvendig for å lykkes med å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping.

– En handel med konsekvenser?

EUs tømmerforordning fra 2010 ble gjennomført ved forskriftene om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse i og utenfor Norge. Regelverket trådte i kraft i Norge 1. mai 2015. Hvorfor trenger vi dette regelverket?

Ulovlig felling av fjellrev

I mars i fjor felte en mann i 40-årene en fjellrev ulovlig på småbruket sitt i Skjåk kommune. I forbindelse med opprydding og brenning av gammelt og råttent treverk i nærheten av et reveåte han hadde lagt ut, tok han med seg et kombinasjonsvåpen for å se om han kunne felle noen kråker som oppholdt seg der. Mens han passet bålet, observerte mannen det han oppfattet som en ung rødrev, og kommanderte en av sine schæfere til å stille reven. Hunden innhentet og drev den tilbake mot mannen, som skjøt to skudd slik at reven døde umiddelbart.

Bevissikring og prøvetaking i forurensningssaker

I forurensningssaker er det er noen hovedgrupper med forurensing man analyser på som er spesielt relevante, og i denne artikkelen fokuseres det på de viktigste. Det er ikke en uttømmende oversikt, men den inneholder de analysene man oftest benytter seg av. Dette er del to om temaet fra forrige nummer av Miljøkrim hvor vi rettet fokuset mot en del praktiske spørsmål og utfordringer i etterforskingen av slike saker.

Biologisk prøvetaking og bevissikring i forurensningssaker

Kunsten å bevise at det har skjedd en ulovlig forurensning, og hvilke skadelige effekter den kan ha forårsaket, krever flere etterforskningssteg. Først må det undersøkes om det fantes en utslippstillatelse og en risikoanalyse hos bedriften som slapp ut de kjemiske stoffene eller de patogene mikroorganismene. Deretter må det fastsettes ved hjelp av prøvetaking om utslippet har overskredet grenseverdiene som er definert i ulike forskrifter.

Fagseminaret om miljøkriminalitet

ØKOKRIM arrangerte sitt årlige fagseminar om miljøkriminalitet på Clarion Hotel the Edge i Tromsø 5.–7. september.

Ingen vet hvor mange CITES-saker politiet har etterforsket

Ifølge en ny studie er registreringspraksisen for saker som gjelder brudd på CITES-konvensjonen, motstridende og mangelfull. Intervjuer viser at etterforsking hindres av nedprioritering, manglende ledelse og et lovverk som er dårlig egnet for regulering av innenlandsomsetning av CITES-arter. Innsatsen varierer betydelig fra tjenestested til tjenestested og avhenger i stor grad av personlig engasjement hos individuelle tjenestepersoner og lokale ledere.

Portrett: Har tro på samfunnsoppdraget

Som rådmann i Ullensvang leverte Hedvig Moe Øren resultater i norgestoppen, og som ansatt i Vest politidistrikt etterforsket hun bergensordfører Trude Drevland. Nå har hun krysset sitt spor og vendt tilbake til arbeidsplassen der hun to ganger tidligere har vært ansatt som henholdsvis politiadvokat og førstestatsadvokat.

Miljøkrim Juni 2016

Blinkskuddet

Spekkhugger av fotograf Audun Rikardsen.

Verner om sjøfuglene i hekketiden

Sjøfuglene trenger ro når de i disse dager starter hekkingen. Derfor er det forbudt å gå i land eller ferdes i en rekke verneområder langs kysten, og Miljødirektoratet varsler økt kontroll.

Vil skjerpe regelverket mot handel med truede arter

Regjeringen trapper opp kampen mot handel med truede arter og sender nå ny CITES-forskrift på høring. I forskriften foreslås det å skjerpe regelverket og øke strafferammen.

Rettsavklaring og rettsutvikling

Ved utgangen av februar fratrådte Tore Schei, etter oppnådd aldersgrense, sitt embete som justitiarius i Høyesterett. Tore Schei hadde da vært i Høyesterett i hele 30 år, først som dommer og deretter som justitiarius fra august 2002. Dommerne i Høyesterett har i anledning justitiarius Scheis fratredelse hedret ham med et festskrift utgitt av Universitetsforlaget.

Bekjempelse av korrupsjon i skogindustrien

I regi av Interpols globale arbeid mot korrupsjon ble det i Buenos Aires i april i år gjennomført et treningsprogram for å bekjempe korrupsjon i forbindelse med skogsdrift, og da med spesiell fokus på regnskogtømmer.

Lettere å jakte kunnskap om rovvilt

Hvor mye rovvilt har vi, hvor lever de og hvordan utvikler bestanden seg? En ny versjon av Rovbase.no gir deg både mer informasjon og lettere tilgang til den.

Verdens kulturminnelovgivning på nett

UNESCO har en egen database som gir tilgang til medlemslandenes kulturminnelovgivning.

Endringene i straffeloven 2005: Hva betyr de for miljøområdet?

1. I denne artikkelen drøftes noen juridiske problemstillinger knyttet til enkelte av endringene i straffeloven 2005 og betydningen av disse på miljøområdet. (Artikkelen gir ikke en fullstendig oversikt hvilke endringer straffeloven 2005 medfører.

Påtalekompetanse og foreldelse på miljøområdet (en oppdatering)

I flere av spesiallovene på miljøområdet er bestemmelsene om strafferammen utformet slik at de inneholder en nedre strafferamme, med en straffeskjerpende sideramme i tillegg ved «særlig skjerpende omstendigheter» eller «grov overtredelse». Når straffebestemmelsen er slik utformet, oppstår spørsmålet om det er den øvre eller den nedre rammen som styrer foreldelsesfrist og påtalekompetanse, i saker der den nedre strafferammen er den gjeldende. Dette spørsmålet er behandlet i tidligere artikler i Miljøkrim, blant annet i artikkelen «Foreldelse av saker om miljøkriminalitet» i nr. 3/2009, med oppfølgning i Miljøkrim nr. 2/2010 (en oppdatering om avklarende høyesterettspraksis i saker om kulturminneloven og dyrevernloven).

Netthandel med truede arter til eBay og tilbake

Etterforskingen av en sak som gjaldt ulovlig import av utrydningstruede arter over internett, ga oss nyttig lærdom om eBay, PayPal, Post- og teletilsynet og mye annet.

90 dagers fengsel for grov mishandling og drukning av hund i Moss

En 30 år gammel mann er av Høyesterett ilagt en straff av fengsel i 90 dager for grove brudd på dyrevelferdsloven. Domfelte hadde erkjent forholdene og fikk derfor fradrag for tilståelse. På bakgrunn av denne høyesterettsdommen kan vi nå slå fast at mindre grove overtredelser av dyrevelferdsloven for fremtiden i utgangspunktet vil medføre 120 dagers ubetinget fengsel. Det er et fremskritt i forhold den uklare straffutmålingstilstanden vi tidligere har hatt på dette området.

Ulvedom fra Sverige

I mai 2012 ble fem menn arrestert mistenkt for ulovlig organisert ulvejakt på grensen mellom Dalarna og Härjedalen i Sverige, i det såkalte Tandsjöreviret. Politiet mente de hadde sporet og forfulgt ulvene, ringet dem inn i reviret og drevet organisert jakt på dem.

«Kultur og penger»

Én gang i året inviterer Senter for kultur- og idrettsstudiar (SKI) til gjennomgang av kulturrikets tilstand på Litteratur-huset i Oslo. SKI er et forskningssenter under Høgskolen i Telemark og Telemarksforsking. Arrangementet samler forskere og andre fagfolk for å presentere korte og poengterte evalueringer av situasjonen på ulike kulturfelt. Temaet for den sjuende utgaven av Kulturrikets tilstand, som gikk av stabelen 29. oktober, var kultur og penger. Under kan du lese foredraget Kenneth Didriksen i ØKOKRIM holdt under konferansen.

Miljøkrim Mai 2016

Satser på felles nordisk front

Internettovervåking, felles toll- og politiaksjoner i Norden og mer forskning var noen av forslagene til hva Norden kan samarbeide om for å strupe pengestrømmen som følger av ulovlig salg av kulturminner smuglet ut av Irak og Syria.

AS Rockwool – et grensetilfelle for anvendelse av foretaksstraff?

Natt til 20. mars 2013, arbeidet en maskinoperatør ved AS Rockwool ved en emballeringsmaskin/pakkerigg for ferdigstabler av mineralull. Som følge av at biter av emballeringsplasten hadde falt ned inne i maskinen/riggen og blokkerte denne, måtte operatøren inn i den for å rydde. Slik rydding inne i maskinen var en (ordinær) del av arbeidsprosessen. På vei inn i maskinen snublet han i noen plaststrimler eller tilsvarende som lå på gulvet, slo hodet mot enten betonggulvet eller maskinen, besvimte og fikk senere konstatert hjernerystelse som medførte to ukers sykemelding.

På kanten av en ny krise?

Menneskers sløsing med jordas ressurser og menneskeskapt forurensning til luft, vann og jord har vist seg å få mange og uante konsekvenser. Alle store kretsløp på kloden har endret seg, både karbonets kretsløp med klimakrisen som følge og nitrogenets kretsløp med forsuring og overgjødsling som følge. Men få kretsløp har endret seg så drastisk som fosforets kretsløp.

Bevissikring og prøvetaking i forurensningssaker

Forurensningssaker skiller seg ikke vesentlig fra andre saker: Et åsted er et åsted, og det skal gjennomføres en vanlig åstedsgranskning. I forurensningssaker har man imidlertid et moment som er både viktig og kanskje uvant, nemlig prøvetaking og analysering av forurensningen. Det kan være noen utfordringer knyttet til dette, som egensikkerhet overfor giftige stoffer, at forurensningen kan være usynlig, hvilke prøver man skal ta, hvordan, hvor og hvor mange prøver som skal tas, og ikke minst hva vi skal gjøre med de etter at de er sikret.

Fengsel for uaktsom felling av vandrefalk

En 55 år gammel og svært erfaren jeger er i Jæren tingrett dømt til 25 dagers ubetinget fengsel for å ha skutt en vandrefalk. Han måtte i tillegg tåle inndragning av en halvautomatisk hagle med tilhørende ammunisjon, og ble fradømt retten til å utøve og delta i jakt og fangst for tre år.

Ubetinget fengsel for brudd på plan- og bygningsloven

Halden tingrett avsa 11. september 2015 Norges første fengselsdom for brudd på plan- og bygningsloven av 2008. Tiltalte ble dømt til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager ble gjort betinget, for sprengning, riving og bygging i strandsonen i et LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde) ved Iddefjorden.

Kontroll av ulovlig kjøring i utmark

Ulovlig kjøring i utmark fører til skader på naturen og er til sjenanse for andre brukere av naturen samt dyre- og fugleliv.

Inndragning – en godt egnet tilleggsreaksjon ved ulovlig motorferdsel i utmark

Villmannskjøring på turstier eller i verneområder eller annen sårbar natur, bør nok oftere enn i dag resultere i delinndragning av kjøretøyets verdi i tillegg til bot.

Miljøkriminalitet på agendaen

1. mars 1986 tiltrådte Tore Schei som Norges yngste høyesterettsdommer i etterkrigstid. Når han gikk av for alderen 29. februar i år har han fått med seg ganske nøyaktig 30 år i landets øverste rettsinstans, hvorav de siste 13 årene som justitiarius. Miljøkrim møtte justitiarius Schei til intervju før jul mens han fremdeles hadde noen måneder igjen i embetet.

Miljøkrim November 2015

Miljøkrimstatistikk

I forbindelse med at nærpolitireformen trer i kraft i 2016, og at dagens 27 politidistrikter slås sammen til 12 nye politidistrikter, presenterer vi denne gangen statistikk som illustrerer hva slags saksomfang de nye distriktene kan forvente seg.

Kulturgjenstander, internasjonale konflikter og norske museers rolle

Dramatiske bilder av massive ødeleggelser av uerstattelige kulturminner i Syria og Irak har den siste tiden opprørt mange her hjemme. Opprørsgrupper utnytter bevisst oppmerksomheten slike ødeleggelser får. Har norske museer noen rolle i dette sammensatte, globale problemkomplekset?

Innleid dykker omkom – dykkerleder dømt

Lørdag 3. august 2013 døde en innleid dykker under oppryddingsarbeid på havbunnen i forbindelse med bygging av Tverlandsbrua utenfor Bodø. I mars 2015 ble innehaveren av enkeltpersonforetaket som hadde leid han inn, og som også var dykkeleder, dømt for flere overtredelser av arbeidsmiljøloven i forbindelse med dette arbeidet.

Fjernet skutt ulv, mistet jaktretten

Den som hjelper til å fjerne beviser etter mulig ulovlig jakt kan fradømmes jaktretten, selv om han ikke har vært med på jakten selv.

Fjelloppsynet – fjellets voktere

Flere store sammenhengende høyfjellsområder i Sør-Norge er statsallmenningsareal. Her har Fjelloppsynet sitt daglige virke og holder oppsyn med viktige verneområder og naturressurser. I nært samarbeid med politi og Statens Naturoppsyn har Fjelloppsynet en multifunksjonell rolle i disse områdene. Vi har gått litt i dybden i hverdagen til fjelloppsynet, en drømmejobb for mange naturinteresserte.

Droner – alt du trenger å vite

De siste årene har begrepet drone blitt noe de fleste av oss har blitt presentert for i en eller annen sammenheng. Men hva er egentlig en drone? Og hvorfor snakker alle plutselig om dem? Hva betyr ordet? Og hva har jeg lov til å gjøre med det lille helikopteret som befant seg under juletreet i år?

Fagseminar om miljøkriminalitet

ØKOKRIM arrangerte sitt årlige fagseminar om miljøkriminalitet på Ustedalen hotell på Geilo 25. -27. august. Til seminaret søker ØKOKRIM å samle landets miljøkoordinatorer, miljøjurister, statsadvokater og politiledere som har ansvar for miljøkriminalitet. Formålet er oppdatering og utvikling av miljøkrimfaget samt relasjonsbygging. På seminaret var 23 politidistrikter representert med over 70 deltakere totalt.

ØKOKRIMs trusselvurdering 2015-2016

ØKOKRIM publiserte i juli den nye trussel- og risikovurderingen for 2015-2016. I år har vi laget to dokumenter, en trusselvurdering som fokuserer på de viktigste truslene og utviklingstrekkene innen økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet og en risikovurdering som gjennomgår alle lovbruddskategorier. Vi har også valgt å fokusere på tre områder av norsk økonomi hvor vi mener trusselen for økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet er spesielt stor: finansmarkedet, arbeidsmarkedet og fiskerinæringen. Her presenteres noen av vurderingene våre fra de to dokumentene.

Miljøkrim skal ROS-analyseres

Politiets ordning med lokale miljøkoordinatorer i hvert politidistrikt har, som nevnt tidligere i Miljøkrim, vært gjennom en analyse. Hensikten med analysen var å finne ut hvordan ordningen best kan videreføres.

Innspill til organisering av Miljøkrimarbeidet i Nordland politidistrikt

Miljøforum Nordland 2015 ble enige om en liste med innspill rundt organiseringen av miljøkrimarbeidet i det nye Nordland politidistrikt. Innspillene er tiltenkt den nye politimesteren når vedkommende er på plass, men siden ansettelsen drøyer og organiseringsarbeidet delvis går parallelt, ble innspillene sendt både til den nåværende ledelsen i politidistriktene i Nordland og til Politidirektoratet i september 2015.

KO:DE

Samlet aktuell informasjon om KO:DE-sidene.

Id-kort blir til HMS-kort

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS-kort.

Forurensingsloven med kommentarer (bokanmeldelse)

Mangeårig juridisk medarbeider i Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet, Øystein Wang, har nylig gitt ut en oppdatert, utvidet og ikke minst hendig kommentarutgave til forurensingsloven.

På skattejakt langs historiske vandreruter

Historiske vandreruter er et samarbeidsprosjekt mellom Den Norske Turistforening, Riksantikvaren og lokale lag og organisasjoner.

Mulig forskriftsendring

Mattilsynet har lenge ønsket en oppmyking av dagens forbud mot hold av eksotiske dyr.

Færre påviste rovviltskader

Rovvilt ser ut til å gjøre mindre skade på sau enn det som har vært vanlig det siste tiåret. Så langt i år er det påvist litt over 800 skadetilfeller. Det er på nivå med 2014, som var et rekordlavt tapsår.

Operasjon Monitor Eye

I løpet av to måneder tok egyptiske myndigheter beslag i blant annet våpen, narkotika og stjålet kunst i en målrettet operasjon mot illegale varer.

Dyrevelferdskriminalitet

Samarbeidsavtale mellom Mattilsynet og Politiet.

Nasjonalt fagansvar – også for miljøkrim

ØKOKRIM har på oppdrag fra Riksadvokaten levert to grundige rapporter om nasjonalt fagansvar for økonomisk kriminalitet. MILJØKRIM inviterte sjefen til samtale om nasjonalt fagansvar også på miljøkrimområdet og hvordan miljøkrimarbeidet kan videreføres og styrkes i nye politidistrikter.

Plyndring og omsetning av kulturgjenstander fra Irak og Syria

Den islamske statens rasering av kulturarven i Syria og Irak har vekket berettiget oppmerksomhet. Når det gjelder utarmingen av kulturarven og forskningskildene, er det imidlertid en annen virksomhet som er mer skadelig. Plyndringen av arkeologiske lokaliteter, museumsmagasiner og kultsteder i Irak og Syria er antakelig en større trussel mot fremtidig forskning og formidling enn propagandastuntene til IS.

Portrett: Politimester med hjerte for miljøkrimsakene

Etter nærmere to år som politimester i Vestfold er Rune Bård Hansen tilbake i lagmannsretten i Agder som lagdommer. Med politierfaring fra Asker og Bærum i sør til Svalbard i nord har Hansen utmerket seg med et spesielt tydelig engasjement for arbeidsmiljø og miljøsaker. MILJØKRIM møtte ham i hjembyen Tønsberg og snakket om tiden som politimester, miljøperspektivet i den nye politireformen og status quo for miljøsaker i Vestfold politidistrikt.

Nærpolitireformen – unik mulighet til å styrke miljøkrimfeltet.

Det er en klar forventning at de nye politidistriktene skal etterforske flere miljøkrimsaker enn før, at det skal skje hurtigere og med høyere kvalitet.

Miljøkrim Mai 2015

Miljøkrimseminar 2015

ØKOKRIMS årlige miljøkrimseminar for politi og påtalemyndigheten blir i år arrangert tirsdag til torsdag 25.–27. august 2015. Denne gangen er stedet Ustedalen hotell på Geilo.

Mål og prioriteringer

Etterforsking av miljøkriminalitet.

Nye miljøutfordringer i nord

Utvidede muligheter for nye skipsfartsleder, økt interesse for næringsaktivitet i Arktis og de store fiskerienei områdene rundt polbassenget kan gi Norge og de rettshåndhevende myndigheter i vårt land betydelige utfordringer i tiden som kommer.

Banebrytende etterforsking i hvert punkt

For et år siden ble det opprettet et pilotprosjekt for å finne ut om laserskanning kan være aktuelt for politiet.
Prosjektet nærmer seg nå slutten, og dersom evalueringen er positiv, kan 3D-laserskanning bli politiets nye verktøy for åstedsgranskning og grafisk fremstilling av objekter.

Avslørt på SMS og GPS

E-postmeldinger, Facebook-kontoer, GPS-data og SMS-er har blitt viktige beviser i saker om miljøkriminalitet. I denne saken ga det også grunnlag for tiltalepunkter om trygdebedrageri og skatte- og avgiftsunndragelse.

Sand til begjær og besvær

Det putrer en rød traktor over et jorde på kornlandet på Romerike i Akershus. Den næringsrike leirjorda ligger flatt, men duver så vidt over de utplanerte ravinedalene. Mot øst reiser små skogkledde åser seg, men rekker ikke veldig høyt før det bærer ned i neste dal. Mot vest ligger i dag Gardermoen flyplass, et spesielt viktig knutepunkt for regionen og landet. Den ligger litt høyere enn resten av terrenget og på en stor slette, eller mo. Moen er en mosaikk av små skogteiger, åkre, gårdstun og noen godt voksne grustak. Mange av arealene er bebygde, enten av flyplassen selv, eller tilhørende aktive næringsarealer. Et yrende liv på mange måter. Hvor hører så ordet ressurs inn i dette bildet?

Nanoteknologi og miljø

Nanoteknologi er et svært bredt fagfelt og i mange tilfeller en form for nytale som dekker gamle fagfelt som fysikk, kjemi og bioteknologi. Grunnen til at man snakker om nano, som egentlig er en størrelsesbetegnelse under mikrometernivå, og noen ganger ned på atomnivå, er at forbedrede mikroskoper og andre verktøy nå tillater at man kan se og lage ting som er et par hakk mindre enn det man gjorde før.

Høyesterett slår ned på juks med rapportering

Produksjonssjefen i et oppdrettsselskap ble dømt til 60 dagers fengsel, 30 av disse ubetinget, for feilinformasjon til Mattilsynet om lakselustellinger og om størrelsen på merdeposer.

Ny vurdering av arter på Rødlista

Hvordan havner en art på Rødlista? Hvorfor er ulven vurdert som kritisk truet i Norge? Hva innebærer det at rypa står på Rødlista, og er villaksen egentlig truet? Dette er sentrale spørsmål når de foreløpige resultatene fra Rødlista 2015 er tilgjengelige for innsyn.

Når prosjektering og stillaser svikter

Rundt halv tre om ettermiddagen mandag 8. mai 2013 kollapset forskalingen på Rotvollhaugen bro i Trondheim. Broen var under bygging og var en del av E6-prosjektet Trondheim Nord.

– Ekte eller falsk?

Innen skriftgranskingsfaget er det historisk sus over saker som Dreyfus-saken, Lindbergh-saken og ikke minst Hitler-dagbøkene. Hamsun-dokumentene kan minne om nettopp forfalskningene av de sistnevnte. I begge tilfeller dreier det seg om historiske dokumenter, mye skrift og et svært omfattende sammenligningsmateriale. Den såkalte Hamsun-saken er en av de mest omfattende håndskriftsakene Dokument- og skriftseksjonen ved Kripos har arbeidet med de siste årene.

Uforklarlig eller uforsvarlig?

Det finnes en rekke konkrete regler om lovlig oppbevaring og bruk av jaktvåpen og ammunisjon. Det finnes også klare regler for hvilke arter som kan skytes til hvilke tider. Grensen mellom hva som er lovlig human jakt, og hva som ikke er det, er derimot uklar. Hvor sannsynlig skal et dødelig utfall være for at et skudd mot hjortevilt kan defineres som humant og lovlig?

Evig eies kun det tapte?

Bilder fra den bevisste ødeleggelsen av helt unike kunst- og kulturskatter i Syria og Irak er urovekkende og ubehagelige å se på. Ethvert kulturminne er unikt. Blir det ødelagt, er det borte for alltid. Forsvinner kulturminnet, forsvinner samtidig viktige verdier for vår nåtid og fremtid samtidig som kilden til kunnskap, bruk og opplevelse for kommende generasjoner blir borte.

Anmelder ikke bagateller

For uinnvidde høres kanskje KLIF og SNO ut som SMS-språk. Resultatet av sammenslåingen 1. juli 2013 har imidlertid blitt et «direktorat med stor gjennomslagskraft for miljøsakene», som daværende statsråd Solhjell formulerte det.

Historisk fagseminar: Samarbeid og dyrepoliti

Et godt og effektivt samarbeid mellom politiet og Mattilsynet er nødvendig i bekjempelsen av dyrevelferds­kriminalitet. Med dette målet for øyet arrangerte Politidirektoratet, Mattilsynet og ØKOKRIM fagseminar om dyrevelferd i januar 2015.

Avslørt av Facebook – ulovlig eggsanking i Røstlandet naturreservat

Sankingen skulle ha skjedd i Røstlandet naturreservat, som er vernet særlig på grunn av det rike og spesielle fuglelivet. I dette naturreservatet er dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser, fredet. Det er altså ikke lov å plukke egg der. I tillegg er egg fra arten fiskemåke fredet hele året, uavhengig av om det plukkes i naturreservat eller ikke.

Ny rapport i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet

Arbeidsmarkedskriminalitet er et sammensatt felt som dekker mange former for lovbrudd, deriblant sosial dumping, tvangsarbeid, bruk av ulovlig arbeidskraft og hvitvasking av utbytte fra kriminell handling. Det kan være vanskelig å avdekke slik type kriminalitet, og konsekvensene av den utgjør en stor trussel for samfunnet.

Svenske og finske storskala «eggoister» – har vi dem også i Norge?

I våre naboland Sverige og Finland har det de senere årene blitt avdekket ulovlig sanking av fugleegg i en skala det nesten er vanskelig å fatte. Bladet «Filter» skrev i okt./nov. 2013 om de tre «Eggoisterna» som lykkes i å stenge ett av Sveriges mest eksklusive naturparadis (Stekenjokkfjellene i Jämtland / Børgefjell nasjonalpark) etter at de hadde bedrevet reirplyndring av flere tusen fugleegg over en periode på noen år. Eggene ble blant annet tatt fra en rekke sjeldne og truede fuglearter.

Blinkskuddet

Hvis du har et bilde du vil dele med leserne, send ditt bidrag til miljokrim.okokrim@politiet.no med en beskrivelse og eventuelt en tittel.

Skuddplassering – et tema som engasjerer

Temaet «hodeskudd» har engasjert mange etter Miljøkrims artikkel i utgave nr. 2/2014.

EUs tømmerforordning

EUs tømmerforordning, som trådte i kraft i EU i mars 2013, er en viktig del av EUs politikk mot ulovlig hogst og handel med tømmer og treprodukter av ulovlig opprinnelse.

Miljøkrimstatistikk

Anmeldte miljøovertredelser med strafferamme over tre måneder utgjorde i 2014 totalt 4497. Dette var en liten økning (cirka 1,3 %) i antall anmeldelser fra 4437 i 2013.

Leder

Ansvarlig redaktør Hans Tore Høviskeland

Miljøkrim Desember 2014

Hønsehauk i Høyesterett

For hønsehauken er det farlig å møte Høyesterett, skriver professor Inge Lorange Backer. I Rt. 1997 s. 1341 åpnet Høyesterett ved analogi en adgang til å bruke nødverge til å avlive en hønsehauk som angriper høner, og i Rt. 2014 s. 238 fastslo Høyesterett at det kan gjøres selv om det ikke skulle være nødvendig for å avverge angrepet.

Sakkyndighet i straffesaker om miljø og økonomi

I både straffesaker og sivile saker er det fra tid til annen behov for særlig sakkyndighet for at sakene skal bli godt opplyst og få en forsvarlig behandling. Sakene reiser ofte kompliserte problemstillinger som er vanskelig å forstå uten bistand fra personer med den nødvendige kunnskapen.

Vellykket tverrfaglig miljøkrimkonferanse

Etter initiativ fra Riksadvokaten avholdt Miljødirektoratet og ØKOKRIM 18. november den første tverrfaglige miljøkriminalitetskonferanse mellom kontrollmyndigheter og påtalemyndigheten som noen gang har funnet sted.

Strengere straffer for ulovlig snøscooter-kjøring

ØKOKRIM avga tidligere i høst en høringsuttalelse til regjeringens forslag om å tillate såkalt rekreasjonskjøring med snøscooter hvis kommunene selv sier ja. Ett av forslagene i høringen var å heve strafferammen, noe som skapte store protester.

Hamsun- og Ibsenbedrageriene

I november 2011 tok ØKOKRIM ut tiltale for grovt bedrageri i en helt spesiell kultursak. Saken dreide seg ikke om kulturminner, men om bedragerier knyttet til forfalskning av kulturhistorisk betydningsfulle håndskrifter. Saken ble avdekket da en mann i februar 2006 sendte et antikvariat i Oslo en e-post med kopi av noen få sider fra et angivelig hittil ukjent manuskript av Henrik Ibsen, «Solguden», som skal ha vært Ibsens siste verk. En årvåken litteraturviter reagerte på at dette umulig kunne være ekte, og tok kontakt med andre antikvariater i Oslo.

Felles kulturarv, felles ansvar – ny veileder for kirke og politi

Vi har over 1600 kirker i Norge, alt fra små kapell til flotte stavkirker, moderne arbeidskirker og monumentale domkirker. Felles for svært mange av disse kirkebyggene er at ikke bare selve bygget, men også inventaret representerer store kulturhistoriske verdier. Dette er kulturskatter som malerier som er en del av utsmykningen, eller bruksgjenstander som døpefonter eller nattverdskalker. Uansett dreier det seg om kulturhistoriske gjenstander som har vært, og fortsatt er, en viktig brikke i lokalsamfunnets og kanskje også hele landets identitet.

Notatteknikk i avhør

I Storbritannia benytter man en egen notatteknikk ved lyd-/bildeavhør. Dette er en enkel teknikk som kan ha store fordeler også for norsk politi. Teknikken går i korthet ut på at man noterer i et tankekart, noe som gir en helt annen oversikt enn tradisjonelle notater.

Overvåkingsprogrammet for kongeørn

SNO er hovedleverandør av overvåkingsdata på kongeørn gjennom det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt. Arbeidet startet i noen utvalgte intensivområder i 2013, og utvides nå til en ekstensiv kartlegging i hele landet.

Kilden til evig ungdom?

Forrige utgave av Miljøkrim tok for seg grunnlovens pliktbestemmelse til å sikre miljøet. Grunnlovens § 112 sier blant annet at enhver har rett til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares, samtidig som borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen. I tillegg til at kunnskap om natur og miljø gjør oss i stand til å ivareta denne retten, gir det også en økt følelse av personlig eierskap til naturen for flere – noe som er i naturens interesse. Naturen er full av gode og engasjerende historier som er velegnet til nettopp dette, og her skal det handle om flaggermus.

Kongeørn på viltkamera

Nylig ble en mann fra Sørlandet dømt i Gulating lagmannsrett for å ha tatt et havørnegg fra et reir i Dalane. Saken er ikke rettskraftig. De var to om dette, og den andre vedtok sin dom fra Dalane tingrett. I en annen pågående sak
i Dalane ble det funnet en havørn og en kongeørn i en fryseboks hjemme hos en mann i jegermiljøet. Begge fuglene ble felt ulovlig. Da vi fikk en henvendelse fra ØKOKRIM om det kunne være aktuelt med et overvåkingsprosjekt av en kongeørnlokalitet, var det ikke vanskelig å svare ja.

Har vi et politi for dyr i Norge?

Miljøkrim spurte assisterende tilsynsdirektør, Ole Fjetland i Mattilsynet:

Portrett: justisminister Anundsen

Justisminister Anundsen om alvorlig miljøkriminalitet

Forbud mot hold av dyr etter dyrevelferdsloven

Skal du ha en straffesak etter dyrevelferdsloven i retten og ønsker en dom om at en dyreeier ikke skal kunne ha befatning med dyr fremover? Er du vant til å bruke straffeloven når du ønsker at retten skal frata noen en rettighet
– i denne sammenheng retten til å ha dyr? Da bør du være klar over at dyrevelferdsloven har en egen bestemmelse som gir domstolen myndighet til å fastsette et slikt forbud. Straffeloven § 29 om rettighetstap skal ikke benyttes i disse sakene, da dyrevelferdsloven gir grunnlag for andre vurderinger.

Bedre samarbeid mot dyrevelferdskriminalitet

Samarbeidet mellom Mattilsynet og politiet, herunder ØKOKRIM, skal styrkes på dyrevelferdsområdet. I januar møtes Politidirektoratet, Mattilsynet, politidistriktene og ØKOKRIM til fagseminar om dyrevelferd.

Besøk ved ØKOKRIM

18. september 2014 besøkte avdelingsdirektøren ved Interpols miljøkrim­avdeling, David Higgins, og Gunnar Stølsvik, lederen av Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) ØKOKRIM.

Miljøkrim er lukrativt: Lite samarbeid og låge straffer

Ein ny rapport frå EU-organet for rettsleg samarbeid, EUROJUST, avslører at organiserte kriminelle grupper står bak store delar av grensekryssande miljøkriminalitet. Til tross for at dei involverte kriminelle hentar ut enorme økonomiske utbytte, viser rapporten også at miljøkriminalitet sjeldan blir etterforska og påtala av dei europeiske landa. Det er i tillegg svært få saker som blir rapporterte inn til EUROJUST, til tross for at kriminaliteten kryssar grenser, og sakene let seg best løyse gjennom samarbeid mellom landa sakene gjeld.

Blinkskuddet

Foto: Fjellrev på Finse, ein av om lag 50 kvalpar som er fødde på Finse i år. Foto av: Rein-Arne Golf, SNO.

Dyr og ulovlig fisketur

En septembernatt i fjor var fire unge menn ute og fisket ørret. I og for seg en hyggelig aktivitet, men denne gangen medførte det anmeldelse og bøter på 12 000 kroner for hver av dem.

Fagseminar i Bodø

Det årlige fagseminaret om miljøkriminalitet ble avholdt på Radisson Blu hotell i Bodø fra 26. til 28. august. Til sammen deltok 80 politifolk, jurister og etterforskere fra Agder politidistrikt i sør til Troms politidistrikt i nord. Årets program var mangfoldig.

Prosecutor of the year 2014 – Vest Tank-saken

Torsdag morgen ca. kl. 07.30 den 24. mai 2007 går en av arbeidstakerne ved Vest Tank AS opp på toppen av en lagringstank for å kontrollere renseprosessen med å tilføre saltsyre. Etter å ha sett ned i tanken gjennom manneluka, går han ned igjen. Ca. åtte andre personer arbeider også i nærheten av tanken. Litt før kl. ti om formiddagen eksploderer den. Noen beskriver det som et romfartøy som letter. Trykket er enormt, og det tar umiddelbart fyr i lagringstanken. Kort tid etterpå eksploderer ytterligere en tank, og tre andre tanker kollapser. Ringmuren i tankgården faller delvis sammen, og to tankbiler samt kontorbygningen brenner opp. Tykk, svart røyk siver ut og forsvinner innover land mot befolkningen i nærområdet. Flere får problemer og må kaste opp når de puster inn røyken. Hva holdt de egentlig på med ved Vest Tank-anlegget i tiden før eksplosjonen? Saken viste seg å bli den mest omfattende og alvorligste miljøkriminalitetssaken som politiet og påtalemyndigheten i Norge til nå har etterforsket og iretteført.

KO:DE for hodet

KO:DE-sidene om miljørelaterte fagområder har nå vært i funksjon en stund, og vi har nylig gjennomført en revisjon. Blant annet kontrollerte vi at alt innholdet fortsatt er korrekt, og at lenkene til eksterne nettsider fungerer. Det har i det siste vært en del endringer i forskrifter som er oppført i KO:DE, spesielt forskriftene som er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Det har også hatt betydning for lenkeadresser at Direktoratet for Naturforvaltning nå er en del av det nye Miljødirektoratet. Alt dette er ordnet og skal ikke merkes i daglig bruk.

Ny trusselvurdering i 2015

ØKOKRIM utgir i 2015 en ny trussel- og risiko­vurdering innenfor økonomisk og miljørelatert kriminalitet. Miljøkrim har snakket med den hoved­ansvarlige for dette arbeidet i ØKOKRIM, seniorrådgiver Monica M.Værholm (Enheten for finansiell etterretning). Værholm er sivil- og samfunnsøkonom med doktorgrad i økonomisk historie fra Norges handelshøyskole (NHH). Hun har tidligere jobbet som forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og i Forsvaret.

Nytt nettbasert miljøvedtaksregister

– med foran­kring i Grunnlovens § 112

Laget privat vei – dømt til fengsel

En Randaberg-mann er dømt til fengsel i 60 dager for miljøkriminalitet.

Bedre samarbeid mot dyrevelferdskriminalitet

Samarbeidet mellom Mattilsynet og politiet, herunder ØKOKRIM, skal styrkes på dyrevelferdsområdet. I januar møtes Politidirektoratet, Mattilsynet, politidistriktene og ØKOKRIM til fagseminar om dyrevelferd.

Miljøkrimstatistikk

Etter at Miljøkrim lanserte statistikksidene i nr. 2/2014 har redaksjonen vært i kontakt med Politi­direktoratet om presentasjonen av miljø­kriminaliteten kriminalstatistikken «Anmeldt kriminalitet og straffesaksbehandling – kommenterte STRASAK-tall». Til andre tertial rapporteringen har vi gitt innspill til presentasjonen, hvilket har resultert i en tekst og presentasjon som vi oppfatter ligger nærmere det reelle bildet av tilstanden for miljøkriminalitet i Norge.

Ny forskrift

FOR-2014-06-30-925

Leder

Ansvarlig redaktør Hans Tore Høviskeland

Miljøkrim Oktober 2014

Tilsynsmyndighetene og taushetsplikt – rettslige rammer for samarbeid med politiet

Under etterforskning av straffesaker er det i mange tilfeller nødvendig og ønskelig med et nært samarbeid mellom politi/påtalemyndighet og tilsynsforvaltningen. Et effektivt samarbeid forutsetter utveksling av informasjon mellom etatene. De rettslige rammene for denne informasjonsutvekslingen finner man i taushetspliktsreglene – eller snarere i reglene om unntakene fra taushetsplikten.

Nye rammer og verktøy mot abeidsmarkedskriminalitet

I februar 2011 gjorde ØKOKRIM seg noen tanker om situasjonen når det gjelder den strafferettslige håndhevingen av overtredelser av allmenngjøringsloven og arbeidsmiljøloven. Det gjorde en på bakgrunn av en sak enheten hadde etterforsket og påtaleavgjort innenfor området arbeidsmarkedskriminalitet.

Beslag av fiskefluer med fjær fra truet fugleart

Politiet gjorde for en stund tilbake beslag av 1515 fiskefluer laget av fjær fra brokadehane. Produkter av brokadehane er regulert av CITES-regelverket for handel med truede arter, og det er ikke gitt tillatelse til import av slike fiskefluer.

Nettbasert læringsmodul for politi og påtalemyndighet

Interpol har i samarbeid med sekretariatet for Basel-, Rotterdam- og Stockholmkonvensjonene utviklet en nettbasert læringsmodul (e-learning-modul) for å gjøre det enklere å jobbe profesjonelt og med høy sikkerhet i slike saker. Nå kan etterforskere og jurister lære seg dette faget på egen PC-skjerm.

Grunnlovens pliktbestemmelse til å sikre miljøet

§ 110 b kom inn i Grunnloven i 1992 og kan sees som et resultat av anbefalinger fra FN gjennom Verdenskommisjonen for miljø og utvikling. Fra Stortingets side var den ment å være en rettslig forpliktende bestemmelse, ikke bare en programerklæring. Se for eksempel Innst.S. nr. 163 (1991–1992), hvor det uttales at «[r]ettslig vil en grunnlovsfesting innebære at en grunnlovsbestemmelse vil gå foran ordinær lovgivning hvis de strider mot hverandre».

Miljøkriminalitet organisert utenfor linjen

Arbeidet mot miljøkriminalitet er organisert som en parallellorganisasjon ved siden av den normale organiseringen som gjelder for alle de andre kriminalitetsområdene. Det er et av de viktigste funnene en gruppe nedsatt av Politidirektoratet gjorde i en evaluering av miljøkoordinatorrollen i 2013.

Håndhevelsen av brudd på arbeidstidsbestemmelsene – Grunn til bekymring?

Det settes stadig søkelys på virksomheters brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det gjelder både private og offentlige virksomheter. Arbeidstilsynet har gjennomført et stort antall uanmeldte og anmeldte tilsyn, og disse har i noen tilfeller resultert i utstedelse av forelegg. I denne artikkelen ser vi på håndhevelsen og reaksjonsmønsteret ved brudd på arbeidstidsreglene. Vi mener praksisen avdekker bekymringsfulle tendenser.

Arbeidsmiljøkriminalitet i fiskerinæringen

Fiskerinæringen er en bransje hvor det forekommer arbeidsmiljøkriminalitet. Det siste året har ord som «verstinger» og «cowboykultur» blitt brukt i forbindelse med enkeltsaker.

Miljøkriminalitet i Sverige – omfang og organisering

I Sverige finnes en egen lov som regulerer all håndtering, lovbrudd, forvaltning og de ulike myndigheters arbeid på miljøområdet. Loven heter miljøloven og er fra 1999. Da innførte regjeringen og riksdagen i Sverige en felles lovgivning for miljøfeltet basert på tjue forskjellige lover, og miljøloven ble til.

De ukjente kunsttyveriene

Ordet kunsttyveri får nok veldig mange til å tenke på Skrik, Madonna og det som skjedde på Munchmuseet i august 2004. Den massive mediedekningen rundt hendelsen har nok langt på vei definert for allmennheten hva denne typen kriminalitet dreier seg om.

Er lasten lovlig?

Det er et økende fokus på ulovlige avfallstransporter, og politidistrikter med store utskipningshavner må regne med å få slike saker. Her gis en oversikt over jussen på området.

WWF: Stopp handelen som dreper

Det siste halvåret har myndighetene i USA, Kina og Frankrike knust henholdsvis fem, seks og tre tonn elfenben. FN har for første gang tatt opp krypskyting og ulovlig handel med truede dyr, og Sikkerhetsrådet anerkjenner problemet som en trussel mot verdens sikkerhet.

Ulovlig spredning av ferskvannsfisk via mennesker

Innvandring og spredning av fremmede arter til stadig nye områder er et velkjent og økende problem i Norge. Denne aktiviteten bidrar til svært uheldig og ødeleggende homogenisering av klodens biomangfold, siden mange arter gjennom lange tidsepoker er tilpasset lokale økologiske forhold.

Hodeskudd er inhuman jakt

Viltlovens § 19 setter standarden for all jaktutøvelse og er en sentral og viktig bestemmelse i viltlovgivningen. Det har vært lite rettslig veiledning rundt temaet skuddplassering og hodeskudd vurdert opp mot generalklausulen om at all jakt skal skje på en human måte. En dom fra Kristiansand tingrett og nye forarbeider klargjør rettssituasjonen.

Urapportert overfiske – et problem i norsk kystfiske

Kapasiteten i verdens fiskeflåter har økt kraftig i løpet av det siste hundreåret. Hovedårsaken er teknologisk fremgang og betydelig vekst i markedet. Fiskeressursene er begrensede og må i de fleste tilfelle beskyttes mot overfiske som følge kapasitetsøkningen i kombinasjon med både mangelfull kunnskap og evne til forvaltning av ressursene blant aktørene.

Dyremishandling – gjeldende straffenivå er for lavt

Sommeren er tiden for dyretragedier. I løpet av de siste ukene har media omtalt flere grelle eksempler på dyremishandling. En hund ble avlivet ved å bli plassert i bur og senket ned i vann og hunder lider i kokvarme biler. Nylig har media omtalt saker der både marsvin og duer kan ha blitt avlivet av uvedkommende.

Miljøtiltak gjev kostnadsauke

Norske produsentar av laks og regnbogeaure hadde høg inntening i fjor, viser tal frå Fiskeridirektoratet si undersøking av lønsemd for 2013. Men auka kostnader trakk resultatet noko ned.

Krafttak for skogvern

Miljødirektoratet har nå oversendt til­­rådning til vern av nye skogområder til Klima- og miljø­departementet. – Dette er et kraft­tak for skogvernet i Norge, og det vil bidra til å sikre viktige naturområder for framtida, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Felles erklæring mot ulovlig handel med flora og fauna inkluderer ulovlig tømmerhandel

På FNs miljøforsamling i Kenya i fjor* ble miljøministerne enige om en felles erklæring for å motarbeide ulovlig handel med flora og fauna. FNs miljøforsamling tok et stort steg fremover på miljøkriminalitetsfeltet, men kom dessverre ikke så langt som vi fra norsk side hadde ønsket. Norge ønsket en bredere anlagt debatt om miljøkriminalitet som også inkluderer bla ulovlig fiske og ulovlig omsetting av farlige kjemikalier.

Baksiden

Miljøkriminalitet består av en rekke kriminalitetsformer og trusselbildet øker. Det er viktig at forskjellige offentlige aktører utveksler erfaringer og ser på muligheter for bedre samarbeid.

Miljøkrim September 2014

Vern av miljøverdier i 25 år

ØKOKRIM runder 25 år i år. Det har kanskje ikke vært like godt kjent av alle, men innsatsen mot miljøkriminalitet har vært sentral for enheten siden etableringen i 1989. Og vi har oppnådd mye på dette feltet.

Miljøkrimstatistikk

Med bakgrunn i artikkelen «En forbrytelse å la alvorlig miljøkriminalitet forbli forseelser» i forrige utgave, har ØKOKRIM besluttet å presentere en egen miljøkriminalitetsstatistikk for å søke å gi et så representativt bilde av den faktiske situasjonen på miljøkriminalitetens område.

Leder

I denne utgaven av Miljøkrim vil du kunne lese artikler om 25-årsjubilanten ØKOKRIM.

Miljøkrim April 2014

Mål og prioriteringer for straffesaksbehandlingen i 2014 – politiet og statsadvokatene

Hvert år gir riksadvokaten ut et prioriteringsrundskriv. I årets rundskriv er miljøkriminalitet godt omtalt.

FN mot organisert kulturminnekriminalitet

En trend i organisert kriminalitet er at den stadig oftere også omfatter kulturminner, og FNs program for narkotika og kriminalitet (UNODC) har på bakgrunn av de senere års utvikling nå utarbeidet retningslinjer for bekjempelse av kulturminnekriminalitet.

Anmeldelser fra Statens naturoppsyn (SNO) i 2013

Med lov av 21. juni 1996 nr. 38 om statlig naturoppsyn (naturoppsynsloven), fikk vi den første helhetlige lovgivning om tilsyn og kontroll med den delen av miljøforvaltningens lovgivning som er knyttet til bærekraftig bruk og vern av naturmangfold og utmark. Loven la grunnlaget for opprettelsen av Statens naturoppsyn (SNO) som tilsynsmyndighet og miljø­forvaltningens operative feltorgan.

Forsøksfiske etter makrellstørje i 2014

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å åpne opp for et forsøksfiske etter makrellstørje (tunfisk) i 2014.

Oddekalv dømt for trusler i forbindelse med miljøaksjon

Norhordland tingrett har idømt Kurt Oddekalv bot på 50 000 kroner for å fremsatt trusler i forbindelse med en miljøaksjon han ledet på vegne av Norsk miljøvern­forbund.

Vang almenning ilagt forelegg for skade fredete kulturminner

Vang almenning er ilagt 75 000 kroner i bot av Politimesteren i Hedmark etter å ha etablert skiløyper i område med automatisk fredete kulturminner.
Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk
ØKOKRIM
Post: Pb. 8193 Dep, 0034 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01