I konsesjonen var det bestemt at vannet skulle føres i tunnel gjennom fjellet. Tunnelløsningen ville bare vært synlig ved inntak og uttak, mens rørgata gjorde et betydelig inngrep i terrenget. Dels dreier det seg om irreversible inngrep som sprenging, dels om hogst og graving som det vil ta lang tid å lege. Bredden på rørgata er 20 - 45 meter. De tiltalte er henholdsvis daglig leder/eneaksjonær og byggeleder for utbyggingen.

Økokrim ser alvorlig på ulovligheter som innebærer omfattende og synlige inngrep i naturen.
Dette er første sak av denne typen etter vannressursloven.

Saken ble anmeldt av Norges vassdrags- og energidirektorat i juli 2008. Hovedforhandling er berammet i Sør-Trøndelag tingrett 10. - 12. mars 2009.

Kontakt: Politiadvokat Tarjei Istad, tlf 23 29 12 98, 996 24 976.