Høyesterett

HR-2015-636  / Felling av ulv, fjerning av bevis

14. mars 2014 skjøt en mann som satt på reveåte i Åmot en ulv. Morgenen etter hjalp en sambygding av mannen, en pensjonert polititjenestemann, til med å fjerne ulveskrotten fra åstedet. Han kjørte ulven til ei bu to kilometer unna, hvor skytteren gjemte den. Den pensjonerte polititjenestemann ble for dette dømt for overtredelse av den gang straffeloven § 132 første ledd. Bestemmelsen setter straff for den som med hensikt motarbeider etterforskingen av en mulig straffbar handling, for eksempel ved å skjule bevis i saken. Han ble idømt betinget fengsel i 16 dager og en bot på 30.000 kroner samt tap av retten til jakt og fiske i ett år. Les mer på s. 38.

HR-2015-940  / Forurensingsloven, påtalekompetanse

Lagmannsretten hadde avvist en tiltale i sak etter forurensingsloven § 78 fordi den etter lagmannsrettens syn skulle vært tatt ut av statsadvokaten og ikke politiet. Høyesteretts ankeutvalg kom til at politiet har påtalekompetansen ved overtredelse av § 78 første ledd. I avsnitt 14-16 uttalte utvalget:
«Etter forurensingsloven § 78 første ledd er strafferammen bøter eller fengsel inntil 3 måneder. I andre ledd forhøyes strafferammen til fengsel i inntil 2 år dersom overtredelsen har voldt fare for stor skade eller ulempe, eller det forøvrig foreligger skjerpende omstendigheter, men inntil 5 år dersom overtredelsen har voldt fare for menneskers liv eller helbred.

Forarbeidene til bestemmelsen forutsetter imidlertid at politiet skal ha påtalekompetansen, jf. Ot.prp.nr.11 (1979-1980) side 77:
«Norges Industriforbund har f.eks. pekt på at med de strafferammer som ble foreslått i utkastet, vil enhver overtredelse av bestemmelsene om forurensing bli regnet som en forbrytelse, ikke som forseelse. Forbundet går inn for at overtredelse av loven som hovedregel skal være forseelse. Strafferettslig vil det blantannet bety at forsøk ikke kan straffes, men dette har liten betydning så omfattende som gjerningsbeskrivelsen er utformet. Prosessuelt vil den viktigste følge være at påtalespørsmålet kan avgjøres av politiet. Departementet finner at atskillig taler for å følge Industriforbundets forslag. [...] En er derfor blitt stående ved å nøye seg med bøter eller fengsel inntil 3 måneder som alminnelig strafferamme, og det følger da av strl. § 2 at overtredelse regnes som forseelse.»

På bakgrunn av det klare standpunktet til påtalekompetansen som Klima- og miljødepartementet her gir uttrykk for, må forurensingsloven § 78 første ledd etter utvalgets syn tolkes slik at politiet har påtalekompetansen, og at den forhøyede strafferammen i andre ledd ikke er avgjørende. Dette må gjelde selv om departementet tilsynelatende ikke var oppmerksom på prinsippet om at en forhøyet strafferamme endrer forholdets prosessuelle stilling fra forseelse til forbrytelse.»

Lagmannsrett

LB-2015-41735  / Avliving av hund, dyrevelferdsloven

En mann som i juli 2014 på Krapfossbrua i Moss avlivet en hund ved at han bandt båndet til hunden fast i et betongrør og kastet den ned i Vansjø, ble dømt til fengsel i 90 dager. I tillegg ble mannen fradømt retten til å ha husdyr i fem år. Lovgrunnlaget var dyrevelferdsloven § 37 første og annet ledd jf. § 12 første ledd første punktum og annet ledd jf. forskrift om avliving av hund og katt§ 2 jf. § 6 (post I) og dyrevelferdsloven § 37 første og annet ledd jf. § 14 første ledd bokstav a (post II). Aktors påstand var ett års fengsel og tap av retten til å ha husdyr i ti år.

LB-2015-32135) / Utenlandsk arbeidskraft uten tillatelse

En mann ble dømt til en bot på 30.000 kroner, subsidiært 60 dagers fengsel for å ha gjort bruk av en utlendings arbeidskraft til tross for at utlendingen ikke hadde nødvendig tillatelse etter loven. Lovgrunnlaget var utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a. Det gjaldt en seksukersperiode i 2013.

Tingrett

Halden tingrett 11. september 2015 Plan- og bygningsloven, ubetinget fengsel

På en eiendom i Halden ble det i 2013-14 sprengt/fjernet ca. 240 m3 fjell/jordmasse i 100-metersbeltet langs sjøen. Videre ble det revet et bryggerhus fra slutten av 1800-tallet og gjort byggearbeider til garasje/anneks. Tingretten kom til at alle tiltakene innebar vesentlig overtredelse (plan- og bygningsloven § 32-9) av plan- og bygningsloven § 32-8 første ledd bokstav b jf. § 20-1 bokstav a (byggearbeid), b (rivning) og e (vesentlig terrenginngrep). Overtredelsene var samlet sett grove, jf. § 32-9 tredje ledd, blant annet fordi de var forsettlige og hadde et betydelig omfang. Etter tingrettens syn var sakens alvorlighetsgrad et sted mellom Rt. 2011 s. 10 og Rt. 2011 s. 631. Straffen ble satt til 60 dagers fengsel, hvorav 30 dager betinget, som var i tråd med aktors forslag. Dette er etter ØKOKRIMs kunnskap den første saken etter plan- og bygningsloven hvor det idømmes fengselsstraff.

Aust-Agder tingrett 22. juni 2015

En mann som var ukjent med bruk av hagle skadeskjøt en hund i hodet og skuldra da han forsøkte å avlive den. Båndet hunden var bundet med røk, og hunden hadde store lidelser frem til den ble funnet igjen og avlivet av veterinær. For dette ble han domfelt for grov overtredelse av dyrevelferdsloven § 37 første og annet ledd jf. § 14 første ledd bokstav a om vold mot dyr og dyrevelferdsloven § 37 første og annet ledd jf. forskrift om avlivning av hund og katt § 2 nr. 1 jf. § 6.

Retten tok under straffutmålingen utgangspunkt i lovgivers signal om strengere straffer for grove brudd på dyrevelferdsloven, jf. Ot.prp. nr. 15 (2008-09) punkt 2.4.8.4. Det ble lagt vekt på hundens lidelser, på den annen side var det tale om en avlivningsmetode som i utgangspunktet var lovlig og tiltalte kontaktet selv politiet da han ikke fant igjen hunden. Straffen ble satt til fengsel i 45 dager, aktors påstand var seks måneder. I tråd med aktors forslag ble han fradømt retten til husdyrhold for en periode på ti år, jf. dyrevelferdsloven § 33.

Eiker, Modum og Sigdal tingrett 2. juni (2015 TEMSI-2015-26320)

Et behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy i Øvre Eiker ble i 2007 domfelt for å drive i strid med avfallsforskriften § 4-7, som oppstiller krav om tillatelse for slik virksomhet på nærmere vilkår angitt i vedlegg til forskriften. Kvinnen som var daglig leder og styrets leder ble også domfelt. Til tross for dette fortsatte den forskriftsstridige virksomheten, og det gjentatte pålegg fra forurensingsmyndigheten var ikke tilstrekkelig til å rette på forholdene.

Det ble derfor reist ny straffesak, og ved Eiker, Modum og Sigdal tingretts dom 2. juni 2015 ble foretaket idømt 1 000 000 kroner i bot, mens kvinnen som var daglig leder og styreleder fikk betinget fengsel i 45 dager og kr 20 000 i bot, subsidiært 15 dagers fengsel. Om straffutmålingen for henne uttalte retten blant annet:
«Når det gjelder A ble det i 2007 idømt kr 10 000 i bot som i sin helhet er innbetalt. Boten har ikke hatt sterk nok tilsiktet virkning, og det må derfor gjøres en skjerpelse i straffenivået ved å utmåle en betinget fengselsreaksjon. Aktor har lagt ned påstand om betinget fengsel i 45 dager som retten finner er rimelig. Retten vil bemerke at dersom hun ikke retter seg etter de pålegg som følger av forurensingsloven, vil fortsatt virksomhet kunne medføre en ubetinget fengselsstraff.»

Om forurensingsfaren ved virksomheten het det blant annet i dommen:
«For øvrig viser retten til at B har forklart at han blant annet suger opp olje og annen væske fra biler han får inn, uten at dette skjer over fast, ugjennomtrengelig dekke med oppsamlingsløsning og oljeutskiller. Retten finner at denne fremgangsmåten også innebærer fare for forurensing. Selv om B gjør dette svært nøye og forsiktig, kan det forekomme uhell. Ved slike uhell vil det uten fast dekke og oppsamlingsløsning være stor fare for at væske kan lekke ut i grunnen.»

Nord-Østerdal tingrett 17. mai 2015 (TNOST-2015-67759 ) / Heleri av ulovlig felt elg

En mann fra Koppang i Stor-Elvdal som hadde deltatt i transport, flåing og nedskjæring av tilsammen tre elger som var felt uten tillatelse, ble i tilståelsessak dømt til 16 dagers betinget fengsel og 12 000 kroner bot, samt tap av jaktrett i ett år. Aktor hadde påstått 30 dagers ubetinget fengsel, men retten kom til at saken var noe mindre alvorlig enn den om fjerning av ulveskrott, hvor det i lagmannsretten var idømt 16 dagers ubetinget fengsel. Ti dager etter saken i Nord-Østerdal tingrett gjorde Høyesterett straffen i ulveskrottsaken betinget (Rt. 2015 s. 636, se ovenfor).

Om rettighetstapet uttalte tingretten bl.a.:
«Etter tingrettens oppfatning gir de handlinger som siktede nå domfelles for grunnlag for å idømme ham rettighetstap. Det bemerkes at selv om rettighetstap knyttet til retten til jakt og fangst ikke nødvendigvis er i kjerneområdet for heleribestemmelsen i strl. § 317 gjør likevel det forhold at befatningen med utbyttet av den straffbare handling gjelder nettopp ulovlig felt vilt at rettighetstap fremstår som en adekvat, nødvendig og forsvarlig reaksjon.»