Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 93 første ledd bokstav d, med mindre det som rives omfattes av unntakene i SAK-forskriften § 5. Etter loven § 110 nr. 2 straffes det med bøter å utføre eller la utføre søknadspliktige tiltak uten tillatelse. Dette gjelder også dersom rivingsarbeidene går lenger enn det kommunen har gitt tillatelse til.

Resultatet ble derfor 70 000 kroner i bot for en mann som rev alt annet enn en veggfasadene på to bygninger i Kristiansand. Han hadde fått både rammetillatelse og igangsettingstillatelse til riving, men ikke til så omfattende riving som han besørget.